Mashup: Nam Quốc Sơn Hà & Đất Nước Lời Ru
1 Track
February 3, 2024
Universal Music Indochina Distributed Labels
Release

Mashup: Nam Quốc Sơn Hà & Đất Nước Lời Ru

Featuring

Thu Phuong, Nguyen Ha, Lynk Lee, Uyên Linh

Track Name
Artist
BPM
Key
Time
Genre
Label
Release Date
Tracks
Mashup: Nam Quốc Sơn Hà & Đất Nước Lời Ru
1

Thu Phuong, Nguyen Ha, Lynk Lee, Uyên Linh, Mỹ Linh, Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc

74 BPM
E Minor
4:03

Pop

Universal Music Indochina Distributed Labels

2024-02-03
No DJ edits available. Request one here.

More from this artist